การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เพื่อประโยชน์สาธารณะ